Blog

Od tebe zavisi!

U Podgorici:
– svega 5,3 % otpada se koristi za ponovnu upotrebu, 
– skoro 95 % otpada se nepovratno odlaže na deponiju, 
– ne postoje podaci o količini ponovo upotrijebljenog građevinskog otpada.

U Kopenhagenu:
– 98 % otpada se koristi za ponovnu upotrebu: 58 % se reciklira, 40 % se koristi kao sirovina za toplanu,
– na deponije se odlaže manje od 2 % otpada,
– ponovo se koristi 90 % građevinskog otpada.

U Kopenhagenu se iz otpada dobija toplota i nov materijal, u Podgorici je proces obrnut.

Ovo mora da se mijenja ODMAH.

Od tebe zavisi.