Konkurs

datum:

autor:

Dana 02. aprila 2021. godine Organizacija KOD raspisuje konkurs/oglas za sljedećih 7 pozicija:

  1. Pravni konsultant

Dužnosti: pravni konsalting u vezi sa oblašću zaštite životne sredine (po zahtjevu Organizacije KOD), praćenje domaće imeđunarodne odnosne legislative, odnosno praćenje problematike državne uprave, lokalnih samouprava i istražno/iztrsaživačkih projekata, pomoć u formulisanju odnosnih zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Uslovi: VSS, pravni fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva

Vremenski opseg angžmana: 10 radnih/konsultantska dana

Period: od dana angažmana do zavšetka projekta (08.07.2022. godine)

Predviđen honorar 2.000€ bruto.

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

 

  1. Analitičar podataka (Data Analyst)

Dužnosti: analiza podatak prikupljenih u realizaciji projekta, analitičko-sintetički rad i objedinjavanje nalaza u istraživanju

Uslovi: VSS, bez obzira na iskustvo, administrativno iskustvo, poznavanje engleskog jezika, napredno poznavanje rada na računaru, iskustvo u radu sa formama projektnog izvještavanja i istraživanja

Vremenski opseg angažmana: 40 radnih dana tokom trajanja Projekta po zahtevu Organizacije KOD

Period: od dana angažmana do završetka projekta (08.07.2022. godine)

Predviđen honorar 2.000€ bruto.

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

 

  1. Prevodilac na Projektu

Dužnosti: prevođenje materijala na engleski jezik prema projektnom zahjevu koji dostavlja Organizacija KOD u pisanoj formi

Uslovi: VSS, profesor/ica engleskog jezika ili srodna diploma (koja pokriva relevantnost iz tražene oblasti), najmanje 3 godine radnog iskustva

Period: od dana angažmana do završetka projekta (08.07.2022. godine)

Vremenski opseg angžmana: prevod 150 prevodilačkih strana teksta (prevodilačka strana 1.800 karaktera sa proredima)

Predviđen honorar 2.250€ bruto.

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

 

  1. Webmaster

Dužnosti: kreiranje, izrada i kratka obuka za ažuririanje webprezentacije za potrebe ovog Projekta (i Organizacije KOD) – ukupno jedan sajt

Uslovi: iskustvo u izradi relevantnh websajtova (nužno dostaviti protfolio od najanje pet realizovanih)

Period: od dana angažmana do završetka projekta (08.07.2022. godine)

Vremenski opseg angžmana: 36 radnih dana

Predviđen honorar 1.800€ bruto

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

 

  1. PR konsultant

Dužnosti: predlaganje PR plana, saradnja sa asistentom za socijalne medije Organizacije KOD   

Uslovi: VSS, poznavanje rada Organizacije KOD sa akcentom na dio ekoloških tema, predložen okvirni PR projekta prema inputima Organizacije KOD – kandidat će nakon dostavljen biografije u roku od 24 sata dobiti putem mejla ili na adresi Organizacije KOD inpute o projektu u pisanoj formi, nakon čega će u roku do zaključenja ovog Konkrusa dostaviti plan na osnovu koga će se izvršiti evaluacija učesnika  

Period: od dana angažmana do završetka projekta (08.07.2022. godine)

Vremenski opseg angžmana: 15 radnih/kosultantskih dana

Predviđen honorar 2.475€ bruto.

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

 

  1. Menadžer video produkcije

Dužnosti: snimanje, montaža i postprodukcija kratkih viedo formi u vezi sa projektnim aktivnostima (10 kratkih video formi)

Uslovi: dokazivo iskustvo u poslovima snimanja, montaže i postrpodukcije audio-video materijala

Period: od dana angažmana do završetka projekta (08.07.2022. godine)

Vremenski opseg angžmana: 20 radnih dana

Predviđen honorar 1.000€ bruto.

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

 

  1. Grafički dizajner

Dužnosti: dizajn brošure prema zahtjevu Organizacije KOD (korice i unutrašnjost brošure do 50 strana), definisanje template-a za objave na društvenim mrežama za projektne aktivnosti i banera projekta

Uslovi: iskustvo u poslovima web i print dizajna

Period: od dana angažmana do završetka projekta (08.07.2022. godine)

Vremenski opseg angžmana: 8 radnih dana

Predviđen honorar 400€ bruto

Broj izvršilaca: 1

Konkurs za ovu poziciju je otvoren do 15.04.2021.

___________________

Opšta napomena:

Prijave, odnosno CV-i za sve pozicije tražene ovim Konkursom se dostavljaju na mejl kancelarija@kod.org.me ili radnim danima u periodu od 08-16 h (kontakt telefon 067/530-815) na adresi Stara Varoš B-T, Bratstva i jedinstva, Podgorica (Blok VII, zgrada Fidije, ulaz sa dvorišne strane).

Prijave podnesene nakon isteka gore navedenog roka neće biti razmatrane.

Zbog poštovanja mjera u vezi sa sprječavanjem širenja koronavirusa početna selekcija će se obaviti mejlom, telefonskim i/ili putem online aplikacija, dok će intervju sa najužom grupom kandidata kada bude potrebno biti obavljen neposredno uz poštovanje epidemioloških mjera.

Sve u ovom konkursu/oglasu navedene pozicije se realizuju u sklopu Projekta povećanja svijesti o klimatskim promjenama - Pošumljavanje NP Prokletije za veći otpor požarima i klimatskim promjenama koji se realizuje sredstvima

Project supported by EU and co-financed by PWA (Reference: EuropeAid/166754/IH/ACT/ME)