f2

datum:

autor:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI / BILANS STANJA /

a

 

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

B

 

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU / BILANS USPJEHA /

C

 

STATISTIČKI ANEKS

D

 

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

e2