Blog

Duklja

Govorili: Miloš Živanović, arheolog Magdalena Radunović, dipl. konzervator-restaurator

Narator: Stevan Vuković

Producent i režiser: Danilo Vujačić

Kamerman: Lazar Maraš

3D animacija: Paten Studio

Koordinator projekta: Miodrag Vujović, Organizacija KOD

Termini korišćeni u ovom kratkom filmu su prilagođavani savremenom kontekstu

Rađeno u koprodukciji sa DOK Creative

Zahvaljujemo se menadžmentu i osoblju Muzeja Grada

Realizovano uz podršku Turističke organizacije Glavnog grada Podgorica

©2023, Organizacija KOD